Pravilnik o radu džemata i Pravilnik o izborima i mandatima u IZBSA

U nastavku su dijelovi iz Pravilnika o radu džemata i Pravilnika o izborima i mandatima u IZBSA koji se direktno tiču provođenja izbora:

Pravilnik o radu džemata
Član 8.
Džematski odbor ima od 5 do 9 članova, uključujući imama koji je po funkciji član odbora. Mandat članova džematskog odbora je četiri godine sa pravom ponovnog izbora neograničeni broj puta.
Član 9.
Izabrani kandidat za džematski odbor daje pred svjedocima sljedeću izjavu: “Ja (ime i prezime) kunem se Svemogućim Bogom da ću, dok budem član ovog džematskog odbora, služiti vjeri islamu i raditi za dobrobit ovog džemata. Bože, od tebe pomoć molim.”
Član 13.
Izbori u džematu vrše se tajnim glasanjem između više kandidata.
Kandidati za džematski odbor su istaknuti i ugledni članovi džemata.
Komisija za izbore, zajedno sa imamom, dužna je odbiti kandidaturu lica koja ne ispunjavaju uvjete za izbor u organe džemata, odnosno džematskog odbora.
Aktivno biračko pravo u džematu ima svaki pripadnik džemata koji je navršio 18 osamnaest godina, koji izmiruje svoje obaveze u džematu i nosi jedan glas ispred porodice.
Član 14.
Svaki zaslužan i uzoran član džemata može biti biran u džematski odbor u skladu sa šerijatskim propisima, pod slijedećim uvjetima:
– da je redovan član džemata najmanje posljednje 3 (tri) godine bez prestanka.
– da je svojim zalaganjem za džemat poznat kao osoba koja je voljna staviti svoje vrijeme i znanje na raspolaganje džematu.
– da se uzdržava od velikih grijeha kao što su alkohol, blud, kocka i širk.
– da zna osnovne islamske propise i da svakodnevno praktikuje islam.
 
Pravilnik o izborima i mandatima IZBSA

Član 4.
Glavni imam medžlisa i imami su dlegati skupštine medžlisa po položaju. Ostali delegati skupštine medžlisa (ako to kriteriji dozvoljavaju) biraju se na osnovu broja članova džemata po sljedećem kriteriju:
Džemati do 200 (dvije stotine) članova delegiraju jednog delegate u skupštinu medžlisa
Džemati koji imaju između 200 (dvije stotine) i 300 (tri stotine) članova delegiraju dva delegate u skupštinu medžlisa
Džemati preko 300 (tri stotine) članova delegiraju tri delegata u skupštinu medžlisa.
Član 9.
Izbor za članstvo u skupštini IZBSA se vrši na džematskim skupštinama. Svaki džemat bira svoje delegate skupštine po sljedećem kriteriju:
1. Džemati do 200 (dvije stotine) članova delegiraju jednog delegata u skupštinu.
2. Džemati koji imaju između 200 (dvije stotine) i 300 (tri stotine) članova delegiraju dva delegata u skupštinu.
3. Džemati preko 300 (tri stotine) članova delegiraju tri delegata u skupštinu.
Član 11.
Izbor u sve organe IZBSA se obavlja pismenim glasanjem, tajno. Članovi izborne komisije trebaju obavljati svoju obavezu nepristrasno, u povjerenju, u svojim najboljim mogućnostima, ekspeditivno i praktično. Odluka, akt ili potvrda većine članova izborne komisije je pravosnažna u svim aspektima kao odluka, akt ili potvrda svih članova.

Izbornu komisiju formira džematski odbor. Komisija ima 3-5 članova, sa maksimalno jednim članom komisije iz džematskog odbora. Izborna komisija sprovodi izbore za džematski odbor, skupštinu medžlisa i Skupštinu Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Izabrani su kandidati koji imaju najviše glasova.
 
Pored općih uslova propisanih pravilnicima IZBSA, džematima se preporučuje da prilikom izbora, ako je moguće, daju prednost mladima, fakultetski obrazovanima, onima koji tečno govore engleski jezik i informatički pismenima.
 
 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.